Support [Hot springs deep inside Japan]


Please choose contact, change, cancellation, etc. from a menu.
| Japanese | home

  • 2022-01-21(Fri)
PrefectureSpaAccommodationPoint rete %Weekdaybefore holidayBon Festival New Year GWExclusion
Hokkaido Utoro Tsukuda 5
Hokkaido Utoro Katsurada 5
Tochigi Itamuro Katoya 5 ×
Yamanashi Shimobe Daikokuya 5
Nagano Bessho Tsuruya 10
Nagano Tazawa Masuya 10 ×
Nagano Kanbayashi Sekiya 5
Nagano Akiyamago Kiriake 10 ×
Nagano Shichimi Koyokan 10 × × 10/15~ 11/6
Nagano Norikura kogen Kanayama 10 ×
Nagano Utsukushigahara Oiwake 5
Nagano Utsukushigahara Sugimoto 8
Nagano Karasawa Karasawa 10
Nagano Okutateshina Gotenyu 10
Nagano Fukibata Fuukinomori 5
Nagano Takimi Takiminoie 5
Gifu Akigami Akigami 10 × 2/1~ 2/28
Gifu Nigorigo Yumotokan 10
Gifu Yuya Okudaya 10
Wakayama Ryujin Arinokiya 10 ×
Wakayama Kawayu Kameya 10 × ×
Nara Yoshino Yoshino 5 × × 4/1~ 4/30
Okayama Okutsu Touwaro 10
Shimane Okuidumo yumura Yunouekan 10 ×
Shimane Hinogami Tanabe 5 ×
Ooita Hokkein Hokkein 5
Kagoshima Kirishima yunotani Yunotani 10 × ×